MTÜ SERVE THE CITY

PÕHIKIRI

Mittetulundusühungu SERVE THE CITY põhikiri on kinnitatud 05. jaanuaril toimunud üldkogu koosolekul.

 

I Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing nimetusega SERVE THE CITY (edaspidi ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Ühing on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast.

1.4. Ühingu eesmärgiks on kodanikuühiskonna edendamine läbi noorte ja täiskasvanute kaasamise vabatahtlikku tegevusse ning vabatahtliku töö edendamine peamiselt Tallinna linnas.

1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:

 1. a) Korraldab vabatahtlikele suunatud üritusi
  b) leiab sponsoreid stipendiumiteks, toetusteks ja maksab neid,
  c) korraldab sotsiaaltööd ja majutust,
  d) korraldab ja võtab osa heategevuslikest projektidest,
  e) korraldab tudengitele ja noortele meelelahutusüritusi,
  f) korraldab tudengitele ja noortele toitlustust,
  g) annab oma ruume üürile,
  h) taotleb toetusi Euroopa Liidu või muudest fondidest.

1.5. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.6. Ühing on asutatud tähtajatult.

 

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline või füüsiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.

2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

2.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritustel.
b) kui liikme tegevus ei ole kooskõlas ühingu põhimõtete ja heade tavadega.
c) kui liikme tegevus kahjustab taotluslikult ühingu või teiste liikmete mainet.

 

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda ühingu üldkoosolekul,
b) teha ettepanekuid juhatusele organisatsiooni arendamisega seotud küsimustes,
c) saada ühingu juhatuselt või muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.

3.2. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima ühingu põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid,
b) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.
c) osalema võimalusel ühingu üldkoosolekul kord aastas.

3.3. Täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

 

IV. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

 1. a) põhikirja muutmine (vajalik konsensus),
  b) eesmärgi muutmine (vajalik konsensus),
  c) juhatuse liikmete määramine (vajalik konsensus),
  d) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ja saadab igale ühingu liikmele kaks päeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate või e-maili.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole ühingu liikmetest.

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on kõik koosolekul osalenud ühingu liikmed või nende esindajad.

 

V. Juhatus

5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-5 liiget.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

5.4. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

5.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete konsensus.

5.7. Ühingu juhatus:

 1. a) juhib ühingu jooksvat tööd,
  b) vastutab ühingus informatsiooni liikumise eest,
  c) koostab ühingu tegevusplaani ja aastaaruande,
  d) moodustab töörühmi ning kinnitab projektijuhid,
  e) kinnitab ühingu esindajad teistesse institutsioonidesse ja üritustele,
  f) koostab ja haldab ühenduse andmebaasi,
  g) otsustab ühingu töötajate ametisse palkamise,
  h) arutab ja otsustab laekunud taotlusi.
  e) otsustab ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise ja tingimuste määramise nimetatud tehinguteks.

 

VI. Osakondade õigused ja kohustused

6.1. Vähemalt viis ühingu liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada ühingu piirkondliku osakonna.

6.2.    Osakonna moodustamiseks on vajalik ühingu juhatuse luba.

6.3. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.

6.4. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 2 aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.

6.5. Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.

6.6. Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande ühingu juhatusele 1 kuu jooksul peale ühingu majandusaasta lõppu, kui juhatus seda nõuab.

 

VII. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kuuluvale mittetulundusühingule.

 

MTÜ SERVE THE CITY juhatuse liikmed:

Lauri Luide

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close